Bài đăng

CV 1873/2022/TCT VỀ GIAN LẬN RỦI RO LIÊN QUAN HÓA ĐƠN

Hình ảnh
MỘT SỐ CHỈ ĐẠO TỪ TỔNG CỤC THUẾ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ, HÓA ĐƠN, RỦI RO GIAN LẬN HOÀN THUẾ GTGT Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã có các chỉ đạo về tăng cường quản lý thuế, quản lý về hóa đơn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), trốn thuế.  Theo đó, Cơ quan Thuế địa phương đã góp phần ngăn chặn và khắc phục có hiệu quả đối với các hành vi gian lận trong hoàn thuế GTGT, trốn thuế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, đồng thời góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng. Tuy nhiên hiện nay, các cơ quan điều tra vẫn tiếp tục phát hiện, triệt phá một số đường dây thành lập công ty mua bán trái phép hóa đơn GTGT, nhằm chiếm đoạt tiền thuế của NSNN. Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hóa đơn nhằm thu lợi bất chính, Tổng cục Thuế đề nghị Cơ quan Thuế các cấp căn cứ vào các quy định hiện hành, tiếp tục thực hiện các giải pháp theo

TỔNG CỤC THUẾ GỠ RỐI GIAO DỊCH LIÊN KẾT - CÔNG VĂN 915 TCT

Hình ảnh
Vừa qua ngày 25 tháng 03 năm 2022, Tổng cục thuế vừa có văn bản trả lời Cục thuế Gia Lai và Cục thuế Thái Nguyên về giao dịch liên kết liên quan đến xác định mối quan hệ liên kết giữa bên cho vay và bên đi vay. Như quy định khoản 2 điều 5 Nghi định 132/2020/NĐ-CP quy định: Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay; Do vậy trước khi Công văn 915/TCT-TTKT ban hành, thì rất nhiều doanh nghiệp lo ngại việc có phát sinh giao dịch vay với Ngân hàng/ Tổ chức tín dụng và chỉ có vay ngắn hạn (không có vay trung dài hạn) sẽ bị xem là giao dịch liên kết với Ngân hàng/Tổ chức tín dụng, thì toàn bộ chi phí lãi vay trong năm sẽ không vượt

NGHỊ ĐỊNH 132/2020/ND-CP HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH LIÊN KẾT

THÔNG TƯ 200 - NHÓM TÀI KHOẢN TIỀN & TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN (111, 112, 113)

THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

LUẬT KẾ TOÁN SỐ 88/2015/QH13